Parafia Mączniki.

IMG_0022
Kościół i cmentarz przykościelny po renowacji. Fot. zbiory własne.
IMG_0023
Kościół i cmentarz przykościelny po renowacji. Fot. zbiory własne.
IMG_0020
Kościół i cmentarz przykościelny po renowacji. Fot. zbiory własne.

 

Źródło: Szematyzm historyczny ustrojów parafjalnych dzisiejszej Archidiecezji Poznańskiej Poznań 1935
Autor: ks. kanonik Stanisław D. Kozierowski

Zachowano oryginalną pisownię.

 MĄCZNIKI, w. na płn.-wsch. Środy nad Źrenicą niżej ujścia Stobnicy a naprzeciw ujścia Posamicy, nazwane od młynarzy. Pod Mącznikami miał książę Przemysł I r. 1240 (KDW I. 224) wiec ziemski w obecności biskupa, wojewody pozn. i innych pa­nów. Zarembowie biskup pozn. Andrzej i brat jego Wawrzyniec r. 1299 (1 c. II. 826) zlecili Mączniki i niezn. dziś Otmarowo pod Dębiczem nad Źrenicą kapitule pozn., książę Władysław Łokietek potwierdził to nadanie i przelał wszystkie ich prawa do tych włości na kapitułę pozn., uwalniając mieszkańców od ciężarów prawa pol. Ok. r. 1383 (1, c. III. 1813) otrzymał proboszcz kapi­tuły pozn. M. jako uposażenie. Kościół par. założyli tu pewnie Zarembowie pod wezw. św. Wawrzyńca (brat biskupa pozn. An­drzeja był właśnie Wawrzyniec) w drugiej połowie XIII w., proboszczem był r. 1404 Hanko, r. 1413 Mikołaj, r. 1419 Michał, r. 1427—28 (AC II. 481) Wojciech, który miał zatarg z Janu­szem z Ulejna o meszne, r. 1437 Tomasz z Żernik, r. 1440 Piotr. R. 1510 (LBL f. 23) był tytuł kościoła jak dziś św. Wawrzyniec, kolatorem był prepozyt poznański. Znajdował się tu folwark o 5 łanach, nie dający dziesięciny, 121/2 łanów os., 8 ł. op. i so­łectwo o 5 łanach, cały areał = 301/2 łanu. Proboszcz pobierał dziesięcinę z części Ruszkowa, należącego do Środy. Z Przykut (może = dzisiejsze Janowo) dziś niezn. o 3 łanach należała dzie­sięcina do kapituły gnieźn., z Ulejna starosty Stan. Tomickiego z folwarku do wikarjuszy wiecznych katedry pozn., z Ruszkowa z 1 1/2 ł. do stołu bisk., w Dębiczu z 2 łanów folw. Piotra Piątkow­skiego i od 10 kmieci fertony dzies. pobierał kan. pozn. Grochowicki, p. Małgorzata dzierżyła 2 łany sołectwa, kanonik Mik. Drogoszewski posiadał folwark, oboje płacili fertony kanonikowi Grochowickiemu. Co się tyczy mesznego, zapisane r. 1559 (UVG str. 606) z Przykut, wynosiło wtedy ćwiertnię obojga zboża. W miejsce drew. domu B., konsekrowanego r. 1629 (Ł I. 320—21) przez sufr. Bajkowskiego, wzniósł sufr. Hier. Wierzbowski nowy, jednonawowy, drew. przybytek r. 1700 i konsekrował go następ­nego roku. Księgi kośc. zaczynają się od r. 1718. Na schyłku XVIII w. był prob. Ignacy Rzepnicki. Prawo prezenty należy do władzy duch. Co się tyczy Bagrowa, ob. wyżej. Stare nazwy u Dębicza Gaj, Główczyn, Jesionka, Międzyrzecze.

IMG_0025
Piękne otoczenie kościoła. Fot zbiory własne.
IMG_0024
Piękne otoczenie kościoła. Fot zbiory własne.
IMG_0026
Portal kościoła w Mącznikach. Fot. zbiory własne.

 

Źródło  poniższej treści: Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej Dyecezyi Poznańskiej przez Józefa Łukaszewicza. Tom I, 1858

Zachowano oryginalna pisownię.

 Kościół parochialny w Mącznikach.

Wieś Mączniki należała do proboszczy katedralnych po­znańskich, którzy zapewne kościół parochialny w niej za­łożyli, ale nie wiadomo kiedy. Istniał on atoli już w pierwszej połowie 15. wieku, bo księgi biskupie wspominają o nim pod rokiem 1444. Kościół ten od samych początków z drzewa postawiony, spłonął na początku 17. wieku. Po­wtórnie odbudowany z takiegoż samego materyału poświę­conym został dnia 10. Czerwca 1629 roku, przez Jana Baykowskiego, sufragana poznańskiego. Kościół poświę­cony przez Jana Baykowskiego ledwie sto lat stał, bo już w roku 1700 w miejsce jego postawiono tu nowy,1) jak uczy wizyta Libowicza z roku 1727. »Kościół parochialny w Mącznikach – opiewa wspomniona wizyta — jest dre­wniany, nowy, bo dopiero roku 1700 od fundamentów postawiony, pokryty dachówką. Pierwotnej erekcyi ko­ścioła tego nie znaleziono jeszcze. Jest pod tytułem Oczy­szczenia N. M. Panny i ś. Wawrzyńca męczennika. Poświęcił go Przewielebny Hieronim Wierzbowski, sufragan poznański 1701 roku. Kolatorem jest każdoczesny pro­boszcz katedralny poznański.«
W czasie wizyty Strzałkowskiego roku 1628 było przy tym kościele bractwo Bożego Ciała (corporis Christi). Nie zawiera w sobie żadnych zgoła pomników z przeszłości. — Księgi jego zaczynają się od roku 1718 — dawniejsze zaginęły.

Szkoła. Wizyta Strzałkowskiego z roku 1628 wspo­mina o szkole w Mącznikach temi słowy: » Rektora szkoły utrzymuje ks. pleban, któremu i pensyą wypłaca.” Pó­źniejsze wizyty już najmniejszej wzmianki o szkole w tem miejscu nie czynią.

Szpital. O szpitalu w Mącznikach znajduję taką wzmiankę w wizycie Libowicza z r. 1727. „Był w tej wsi dom szpitalny, ale go Szwedzi spalili. Funduszu na szpital niema żadnego, przeto Wielebny ksiądz pleban zalecił po­bożności parochian, aby nowy dom szpitalny wystawili.”

1) Wystawił go Jakób Medelski, kustosz kolegiaty średzkiej i ple­ban ówczesny w Mącznikach.

Grób ks. proboszcza Kazimierza Badurskiego.

 

Przed remontem.
IMG_1252
Fot. zbiory własne.
IMG_1273
Fot. zbiory własne.

 

 

Źródło: Gazeta Średzka 30.06.2011 r.

„Uroczystości pogrzebowe Ks. Kazimierza Badurskiego
J.E. Ks. Biskup Grzegorz Balcerek przewodniczył uroczystościom przeniesienia doczesnych szczątków i ponownego pochówku zmarłego 22. 11. 1882r. proboszcza parafii Św. Wawrzyńca śp. ks. Kazimierza Badurskiego. W koncelebrze 27.06.2011r. uczestniczył także ks. kan.Janusz Śmigiel Dziekan Dekanatu Średzkiego i ks. proboszcz Błażej Dojas. Uroczystość rozpoczęła się w niedzielę 26 czerwca 2011 przed Mszą św. o godz. 11.30 przywiezieniem i wprowadzeniem trumny do kościoła parafialnego. W poniedziałek podczas homilii w czasie Celebracji Liturgicznej ks.Biskup przedstawił życiorys zmarłego kapłana. Podkreślił piękno jego życia wysoko moralnego; Kapłana dbającego o piękno liturgii i czystość paramentów liturgicznych; zatroskanego o porządek ksiag metrykalnych, ślubnych i pogrzebowych; dbałość o budynki gospodarcze – słowem DOBRY PASTERZ. Po procesji z oktawy Bożego Ciała którą prowadził ks. Biskup Grzegorz rozpoczął się pogrzeb długoletniego Proboszcza. Trumna ze szczątkami ks. Badurskiego spoczeła na placu przy kościele, przed figurą Matki Bozej Fatimskiej. Na płycie nagrobnej umieszczono napis „Ks. Kazimierz BADURSKI, ur. 01.03. 1804 roku, zm. 22.11.1882 roku oraz pamięci zmarłych kapłanów pracujących w parafiach Mączniki i Bagrowo”. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczył p.Burmistrz Miasta i Gminy Środa Wlkp. Wojciech Ziętkowski, Radni obu parafii, delegacje, poczty sztandarowe, Orkiestra ze Środy Wlkp. wraz z Prezesem p. Wojciechem Siudniakiem, Sołtysi poszczególnych wiosek, Matki Różańcowe, dzieci pierwszokomunijne, młodzież przygotowująca się do bierzmowania oraz licznie zebrana społeczność parafii Mącznik i Bagrowa.”
Po remoncie.
IMG_0033
Fot. zbiory własne.
IMG_0031
Fot. zbiory własne.

 

Groby rodziny Kropaczewskich – dziedziców Mącznik-
na cmentarzu przykościelnym.

 

IMG_1272
Fot. zbiory własne.
IMG_1262
Fot. zbiory własne.
IMG_1261
Fot. zbiory własne.
IMG_1260
Fot. zbiory własne.
IMG_1256
Fot. zbiory własne.

Apolonia z Palewodzińskich Kropaczewska (*1836 +1899)

Kalikst Kropaczewski (*1834 +1920)

Mieczysław Kropaczewski (*1869 +1892)

Anna Kropaczewska (*1874 +1896)

 

Grób Maksymiliana Skórzewskiego
(*1811 +1866)

IMG_1265
Fot. zbiory własne.

 

 

 

 

 

 

 

Copyrighted Image