Parafia Opatówko.

IMG_7863
Fot. zbiory własne.
IMG_7867
Fot. zbiory własne.

 

 

 

 

 

IMG_0067
Fot. zbiory własne.

Źródło: Szematyzm historyczny ustrojów parafjalnych dzisiejszej Archidiecezji Poznańskiej Poznań 1935
Autor: ks. kanonik Stanisław D. Kozierowski

Zachowano oryginalną pisownię.

 „OPATÓWKO, w. na płn, ziach, od Wrześni, wysoczyzna (128,8, 108.5 m., Babia Góra, Sowia G.), z której płyną na płd. Żeleźnica, na płn.-zach. Rudna, na wsch. do Wrześnicy Żóra- wiec. Pierwotnie nazywała się ta wieś pewnie Osiekiem i nale­żała z Chociczą, Psakowem, dzisiejszemi Psarami do możnego rodu Awdańców, który ok. r. 1070 ufundował klasztor Be­nedyktynów w Lubiniu i z bogatego dziedzictwa przeznaczył Opatowo, od opata nazwane, dzisiejsze Opatówko, Chociczę i Psakowo, dziś Psary, temuż klasztorowi, potomkowie tego rodu siedzieli w XV w. w sąsiedniem Słomowie. Zlecili Awdańce te włości między r. 1070 — c. 1181 (KDW I. 368). Z powodu oddale­nia od klasztoru pozbyli się Benedyktyni wszystkich tych trzech wsi. R. 1257 (1, c. I. 348) znajdował się Opatów w ręku duchow­nego Absalona Bernardzica z Polwicy a dziesięcinę pobierał jesz­cze klasztor, kapituła gnieźn. zamieniła z nim Wyszakowo z dzie­sięciną na Opatówko z dziesięciną i przeznaczyła następnie tę wieś ma uposażenie archidiakona gnieźn. Kościół parafjalny zało­żyli i uposażyli pewnie Benedyktyni, którzy posiadając tu 3 ma­jątki opiekę zorganizowali duchowną, istniał r. 1364 (1. c. III. 1522), bo wówczas Gozdowo i Op. przydzielono do diecezji pozn. Proboszczem był tu r. 1427 (TPy) Andrzej. R. 1510 (LBL f. 33) był tytuł kościoła jak dziś św. Katarzyna, kolatorką była kapituła gnieźn., sołectwo w Op, miało 4 łany, Mała Górka na­leżała również do kapituły gnieźn., Podstolice Awdańca Słomowskiego, Zasutowo Chłapowskiego w zastawie od Mościejewskiego. R. 1534 (UVG st. 478—9 i n.) opisano dokładnie włość opatowiecką, znajdował się tu folwark, były dobre łąki, jez. na Janikówce, płynącej z błota Radyczyna od Podstolic ku Mu­rzynowu, łanów km. było 151/2 + 1 w 3 polach, z których trzecie posiadało przecze. Proboszcz pobierał mesznego 3 wiertele obojga zboża. W sąsiedniej Małej Górce spisano wówczas wszystkich kmieci jak Kordos, Malik, Sobieraj, Zaremba i t. d. Archidiakon gnieźn. i pozn. Leon Morawski postawił r, 1752—4 (Ł I. 387) drew. dom. B. Księgi kośc. zaczynają się od r. 1750. Patronat należy do kapituły metropol. gnieźn. Z dawniejszego rycerstwa znamy jeszcze Bylinów-Szreniawitów z Żernik, Nałęczów z Za- sutowa. Stare nazwy u Op. są n. p, Broniewiec, Kępa, Łoza, Stawiska, u Żernik wzg. i las Grzędy, u Zasutową Chrósty, Mię­dzylesie, Osiny.”

IMG_0047
Ks. proboszcz Ludwik Dąbrowski, ks. Jan Kaja, ks. Kazimierz Pavzego. Fot. zbiory własne.

Księża zamordowani
w czasie II wojny światowej.

IMG_0061
Ś.p. ks. proboszcz Tadeusz Dylak (*1922 +1996). Fot. zbiory własne.

Grób ks. Tadeusza Dylaka
na cmentarzu przykościelnym.

 

 

 

 

 

 

 

 Źródło: Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej Dyecezyi Poznańskiej przez Józefa Łukaszewicza. Tom I, 1858.

Zachowano oryginalną pisownię.

” VII. Kościół parochialny w Opatówku.

Wieś Opatówek należała do kapituły gnieźnieńskiej, mianowicie zaś do archidiakonów gnieźnieńskich, którzy w niej zapewne kościół parochialny założyli. Kościół ten istnął już na początku 16. wieku, bo o nim wspomina księga beneficiorum z r. 1510. Od samych początków posta­wiony z drzewa, w czasie wizyty Libowicza r. 1725 chy­lił się już do upadku i od dawnego czasu nie było przy nim plebana. »Kościół ten parochialny — mówi wspomniona wizyta — zostaje od dawna pod zarządem plebanów w Tarnowejgórce, jest drewniany i wymaga naprawy; nosi tytuł ś. Katarzyny Fanny i męczenniczki, poświęcony. Prawo kolacyi jego służy kapitule kościoła katedralnego gnieźnień­skiego.« — Nareszcie w środku przeszłego wieku kościół w Opatówku, albo pogorzał, albo też z starości runął. W miejsce jego wystawił r. 1752 nowy, także z drzewa Leon Morawski, archidyakon gnieźnieński i poznański, jako ówczesny kolator miejscowy.1) — Księgi kościelne w Opa­tówku zaczynają się od roku 1750, dawniejsze zaginęły.

Szkoły i szpitala w Opatówku niedostrzegłem najmniej­szego śladu w archiwum konsystorskiem w Poznaniu.”

Cmentarz przykościelny.

IMG_0051
Grobowiec NN. Fot. zbiory własne.
IMG_0054
Grobowiec Wesierskich. Fot. zbiory własne.
IMG_0052
Grób Franciszka i Antoniny z Nowaków Menesów. Fot. zbiory własne.

 

Piękne otoczenie kościoła zdobi figura Matki Boskiej,
dzwony i bardzo dekoracyjne wejście do świątyni.

IMG_7861
Fot. zbiory własne.
IMG_7865
Fot. zbiory własne.
IMG_0048
Fot. zbiory własne.

Copyrighted Image