Parafia Śnieciska.

 

005
Widok wnętrza kościoła w Śnieciskach – zbiory własne.

 

Widok otoczenia kościoła.
001
Fot. zbiory własne.
003
Fot. zbiory własne.
002
Fot. zbiory własne.

Źródło: Szematyzm historyczny ustrojów parafjalnych dzisiejszej Archidiecezji Poznańskiej Poznań 1935
Autor: ks. kanonik Stanisław D. Kozierowski

Zachowano oryginalną pisownię.

 ŚNIECISKA, w. nad Brodkiem na płd.-zach. Środy. Dawne formy tej nazwy są Śmiecisze, Śmieciszcza, Śmieciska, upodobnie­nie do śniatów t. j. pni nastąpiło w późniejszych wiekach. R. 1257 (KDW I. 354) przedstawia nam się stosunek własności w na­stępny sposób, Śn. posiadała kapituła gnieźn., Polwicę dzierżyli synowie Olbrachta i Absalon Bernardowic, Byszków między Śn. a Połwicą synowie Golcja, którzy zabili kanonika Wojciecha, Absalonowego brata. Skonfiskowaną im wieś sprzedał książę Bo­lesław proboszczowi gnieźn. Januszowi i zgodził się na przyłą­czenie tego Byszkowa do Śniecisk i korzystanie z przywilejowi jakimi się cieszyli przypisańcy kapitulni w Śn. Kapituła gnieźn. założyła i uposażyła kościół par. pod wezw. św. Marcina w XIII w, (tytuł ten do dziś), proboszcz miejscowy zapisany r. 1416 (TP), r. 1419 (TPy. IV. f. 130 v.) Olbryk, r. 1420 Gniewomir. R. 1380 (UV str. 488, 552) wydał archidiakon Jan przywilej dla sołectwa w Śn., dołożył do 1 łanu jeszcze 1/2 poprzednio już należącego do sołectwa i karczmę przez Mac. Kujawca pobu­dowaną i w ten sposób powiększone sołectwo sprzedał Piotrowi Golance z Jaszkowa. R. 1534 (1. c. str. 489—90) folwark kapi­tulny posiadał ziemię w 3 polach i łączki, oprócz tego znajdo­wały się tu łany kmiece, bądź osadzone, bądź opustoszałe, z tych 12 łanów os., 10 ł. op., 1 1/2 ł. soł., 4 łany soł. op. Probostwo uposażone było 2 łanami, Każdy łan i półłan opustoszały miał swoją nazwę jak Turowski, Wróblewski, Wojtalewski, Chorążyński, Sasinowski, Siedlewski, przy łanie os. podano imię i na­zwisko więc Paweł i Błażej Brodniccy, Grzeg. Kalewski, Mac. Nogaj, Paweł Wróbel, M. Nowak, Mich. Szóstek, Paweł Siemek, Jan Stryjek i t. d. Do łanów przydzielone były płósy i przy­miarki. Kmiecie dawali meszne proboszczowi a dziesięcina snop. zamieniona była na czynsz. Drew. dom B. na mur, fundamencie z szeroką nawą środkową i 2 wąskiemi bocznemi postawił r. 1767 (Ł I. 329) ks. Fr. Brzeziński. Księgi kościelnie zaczynają się od r. 1667. Patronat jest rządowy. W parafji nie było większej po­siadłości, Jaszkowo i Polwica należały do majętności bnińskiej, Winna do zaniemyskiej, Brzostek do kolegjaty św. Jerzego w Gnieźnie, jedynie Płaczki trzymali Junoszę na przełęczy XIV—XV w., w XVI w. z niezn. Brzozogajem i Kucharami były w ręku właścicieli Pigłowic z rodu Sokołów. Dawne nazwy u Śn. są n. p. Grochowiny, Kobylec, Mnich, Płósa, Smugi, Wygoniska, u Płaczek Wilcza, u Polwicy Szklane czy Szklin.

Źródło  poniższej treści: Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej Dyecezyi Poznańskiej przez Józefa Łukaszewicza. Tom I, 1858

Zachowano oryginalna pisownię.

 X. Kościół parochialny w Śmieciskach.

Wieś Śmieciska należała od wieków do kapituły gnie­źnieńskiej, która w niej zapewne kościół parochialny zało­żyła. Kościół ten istnął już w początku 16. wieku, bo księga beneficiorum z r. 1510 już o nim wspomina. Od sa­mych początków z drzewa postawiony, był w ciągu kilku wie­ków po kilkakroć znowu wznoszonym, ostatnią razą w roku 1767 przez ks. Franciszka Brzezińskiego, jak uczy wizyta Rydzyńskiego z roku 1784. »Kościół parochialny w Śmieciskach — mówi wspomniona wizyta — jest pod tytułem ś. Marcina, biskupa i wyznawcy, cały z drzewa w kształ­cie nawy, roku 1767 wybudowanym na fundamencie muro­wanym przez Wielebnego ks. Franciszka Brzezińskiego za pomocą składek ludzi pobożnych.” — Kościół w Śmieciskach niezawiera w sobie żadnych zgoła pomników z przeszłości. Przy nim było bractwo ś. Józefa, zaprowadzone tu 1678 roku. Księgi jego kościelne zaczynają się od r. 1667.

Szkoła. O szkole w Śmieciskach wspominają wizyty Strzałkowskiego z r. 1628 i Libowicza z r. 1727. Pierw­sza mówi: »Z przyczyny tego funduszu obowiązanym jest pleban odprawić co kwartał mszą w niedzielę, a podczas tej mszy rektor szkoły ma śpiewać: Salve Regina.« Druga: »Dom szkolny zamieszkuje organista, mający uczyć dzieci.« Podczas wizyty Rydzyńskiego w roku 1784 już tu szkoły nie było.

006
Tablica pamięci ks. Stanisława Juszczaka pochodzącego z parafii Śnieciska (*1902 Bożydar +1942). Fot. zbiory własne.
IMG_4446
Tablica ku uczczeniu pamięci ks. infułata Józefa Janego (*1907 +1975) Fot. zbiory własne.
009
Ks. Michał Hypszer (*1800 + 1873) -pochowany na cmentarzu przykościelnym. Fot. zbiory własne.

Pamięci księży pracyjących w parafii. 

007
Ks. Stanisław Helak (*1907 +1960) – pochowany na cmentarzu przykościelnym. Fot. zbiory własne.

008

Groby rodziny Sarrazinów na cmentarzu przykościelnym.
010
Fot. zbiory własne.
011
Fot. zbiory własne.

Albert Sarrazin (*1834 +1899)

Mathilde geb. Bauch Sarrazin
(*1840 +1908)

Hugo Sarrazin (1873 +1914)

Richard Sarrazin (*1876 +1877)

Na cmentarzu przykościelnym spoczywają również:

 

IMG_4440
Fot. zbiory własne.
IMG_4427
Fot. zbiory własne.

Ignacy Michalak (*1863 +1939)

i

Anna Marszewska

Copyrighted Image