Sebastian Laskowski z Żerkowa

2018-01-03
2018-01-05 po rozmowach z mieszkańcami Kwieciszewa, zmieniono informację o miejscu pochówku ks. Feliksa Laskowskiego. (Było – przy kościele, jest na cm. parafialnym).

Skocz do ostatniego uzupełnienia

Żerków. Źródło: www.historia.zerkow.pl

Żerków – miasto opisane w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, przedstawia nam obraz do jakiego musimy się cofnąć, aby posiąść wiedzę i mieć obraz gdzie i w jakich warunkach żyła rodzina Wojciecha Laskowskiego – protoplasty średzkich Laskowskich.

Na widownię występuje Żerków r. 1257. Miał tu istnieć … gród kasztelański, który spłonął w r. 1382 wraz z osobną dzielnicą żydowską i bóżnicą z czasów Bolesława Wstydliwego, którą potem odbudowano za Jagiełły. … Bóżnica tutejsza dotrwać miała do r. 1861.
Około 1372 r. był dziedzicem Żerkowa Wawrzyniec Zaręba, kasztelan poznański i zarazem ostrowski. …  W krwawych walkach Nałęczów z Grzymalitami zburzono miasto, które położone pierwotnie nad Lutynią, odbudowano „na górze” wedle przywileju z r. 1386. W r. 1388 Wawrzyniec Zaręba na miejscu dawnego grodziska ostrowskiego zbudował kościół św. Stanisława.
Po Zarębie był dziedzicem Żerkowa Janusz Doliwa Kot. … Za dziedzictwa Kota tworzył Żerków jedną majętność z Dębnem. Barbara Pępowska Gozdawa z Dębna wniosła około r. 1595 Żerków Janowi Roszkowskiemu, który po jej śmierci ożenił się z Katarzyną Złotkowską. … Po śmierci Jana objął majętność brat jego starszy Andrzej z Górki Roszkowski. … Po Roszkowskich objęli Żerków Radomiccy Kotwicze z Radomicka. [ Było to około 1615 r., pierwszym był Hieronim, następnie jego syn Kazimierz Władysław.] Córka jego [Kazimierza] Katarzyna, zaślubiona Jerzemu Felicyanowi Sapiesze na Lachowicach, wniosła w dom jego dobra żerkowskie. Sapieha, pan okrutny (+1742), zostawił córkę Maryannę, która wyszła za Ignacego Koźmińskiego h. Poraj. Ten w r. 1748 wypuścił dobra w dzierżawę Wojciechowi Miaskowskiemu. Po jej śmierci [Maryanny] odziedziczyła dobra Ludwika, córka Ignacego i Maryanny z Sapiehów Koźmińskich. Wydana została z rozkazu matki za Sokolnickiego. Ten obchodził sie z nią okrutnie, z czego wynikł rozwód, a rozwódka wyszła za Makarego Gorzeńskiego z którym się też rozwiodła. Umierając r. 1808, zapisała Żerków braciom Jaraczewskim: Józefowi i Hieronimowi. W r. 1812 nabył Żerków za 965000 złp. Michał Mycielski z Chociszewic. Wdowa po nim, znana jako starościna Mycielska, dobrze administrowała majątkiem, który po jej śmierci objął Stanisław hr. Mycielski. Rozrzutność właścicieli doprowadziła do tego, że r. 1862 Żerków z Dębnem przeszły w ręce żydów Goetza, Cohna i Rohna. …
Z dokumentów kościelnych dowiadujemy się, że r. 1510 było w Żerkowie 10 ½ łanów osiadłych i 5 pustych. … Były też 3 młyny, folwark i 6 sadzawek. … Regestra poborowe z r. 1578 wspominają w Żerkowie tylko 6½ łanów osiadłych. Miasto płaciło 10 złp. szosu, a liczyło 17 szewców, 8 garncarzy, 5 krawców i tyleż szynkarek, 4 rzeźników, 4 komor., 3 kuśnierzy, 3 kowali, 2 prasołów, 2 bednarzy, 2 piekarki, 1 kołodzieja, 1 balwierza, 1 płóciennika, 1 ślusarza, 1 owczarza. W r. 1618-20 płaciło miasto 6 zł szosu i 25 zł. 6 gr. innych podatków z 5½ śladów osiadłych, od 2 rzeźników po 1 zł., od 21 rzemieślników po 15 gr., od 2 komor. po 6 gr. i od koła korzennego 24 gr. Późniejsze źródła podają, że mieszczanie z posiadłości, ról, ogrodów i łąk odrabiali pańszczyznę po kilka dni w tygodniu na folwarkach dominialnych. Piekarze za wolność prowadzenia procederu płacili 150 złp. rocznie, rzeźnicy 100 złp., pięciu młynarzy 180 złp., każdy z garncarzy za wolność brania gliny z gruntów pańskich obowiązany był dawać co jarmark 15 różnych garnków; gorzelnicy od palenia wódki i wyszynku dubeltowych 200 złp., za wolność warzenia piwa w mielcuchu miejskim 27 złp. 6 gr. i nadto przy każdym warze piwa, 18 beczek wynoszącym, wyszynkować 2 beczki piwa dominialnego i za to należytość dominium złożyć. Przy sprzedawaniu domów, ról, ogrodów i łąk opłacali mieszczanie dziedzicowi dziesiąty grosz, czyli t.z. „Laudemium”. Dochód z jarmarcznego od przybywających z towarami kupców służył wyłącznie dworowi. …
Taki stan rzeczy utrzymywał się prawie w zupełności aż do r. 1820, poczem przez zaprowadzenie czynszów odmieniło się wszystko. …

Pod Żerkowem stała szubienica, z czego wnosić wolno, że jeżeli nie miasto, to dziedzice mieli prawo wymierzania kary śmierci. Na wzgórzach okolicznych zwanych Łysemi Górami, miały się zbierać czarownice. Przy schyłku zeszłego stulecia liczył Żerków 25 dymów i 701 mieszkańców…

Kaplica na cm. w Żerkowie. Źródło: www.youtube.com/watch?v=gJDVduwOs_8

Początki kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława są nieznane. Podobno wzniósł go Andrzej Górka Roszkowski (+1555). W r. 1600 do 1610 stał już kościół murowany, opisany dokładnie w wizycie Kacpra Hapa, arcybiskupa szremskiego. … Drugi kościół p.w. św. Mikołaja, drewniany, stoi w mieście. Niegdyś tworzył osobną parafią. Istniał już w r. 1510. … Po pożarze w r. 1768 stanął w r. 1773 nowy kościół z drzewa, w kształcie krzyża, staraniem Łukasza Jezierskiego, wikaryusza miejscowego. Kaplica św. Krzyża stoi o 300 kroków za kościołem parafialnym, na wzgórzu, w środku cmentarza. …

Już w XVII wiecznych księgach metrykalnych parafii Żerków pojawia się zapis, w których wymienione jest nazwisko Laskowski. Jednak ze względu na niewykonalność ustalenia ciągłości zapisów spowodowany brakiem ksiąg, które prawdopodobnie uległy zniszczeniu podczas pożarów, nie możliwym stało się odtworzenie narodzin, ślubów i zgonów z tego okresu.

Księga chrztów parafii Żerków z 1731. Źródło Family Search.

Pierwszy zapis, który można zidentyfikować (z pewnym zastrzeżeniem) i powiązać z później pojawiającymi się Laskowskimi, odnotowano w żerkowskich metrykaliach w 1731 r., a mówi o tym, że sławetny Piotr Laskowski był chrzestnym Marianny, córki Macieja i Katarzyny. Drugim zapisem, który można powiązać z wymienionym wyżej Piotrem jest akt zgonu z dnia 17.11.1749 r. informujący o śmierci Zofii Laskowskiej, pochowanej w kościele św. Mikołaja (wspomnianym w opisie Żerkowa), po prawej stronie ołtarza głównego. Zapis ten świadczy o wyższym niż przeciętny statusie społecznym jaki miała zmarła, ponieważ w kryptach kościelnych chowano zacniejszą jego część. Sześć lat później, dnia 09.12.1755 r. zmarł wspomniany już Piotr Laskowski, z zaznaczeniem, iż został pochowany w krypcie dla mieszczan. Z tego względu, że nie zachowały się wcześniejsze akta domniemywać jedynie można, iż zmarli Zofia i Piotr Laskowscy byli małżeństwem i rodzicami dzieci, które później pojawiają się w aktach ślubów i chrztów, a są to: Mateusz (Maciej), Józef, Wojciech i Barbara.

Przejdźmy zatem do pary, której aktu ślubu niestety ze względu na luki nie ma w żerkowskich metrykaliach, ale małżonkowie występują jako rodzice w aktach chrztów i są to Wojciech i Barbara Laskowscy. Status tej rodziny był jak na ówczesne czasy bardzo wysoki, należeli do mieszczańskiej elity miasta Żerkowa, gdzie Wojciech piastował zmiennie stanowiska od burmistrza do wójta. Z metrykaliów wynika, że Wojciech i Barbara byli rodzicami: 1). Jadwigi (*1739,+1800) 2). Reginy (*1742 ,+?) 3). Sebastiana (*1745,+1806) 4). Teresy (*1748,+?) 5). Marcjanny (1757,+?). Dnia 20.12.1764 umarła żona Wojciecha a zarazem matka wymienionej piątki dzieci – Barbara Laskowska. Pochowano ją w kościele p.w. św. Stanisława w krypcie dla mieszczan, o czym informuje wpis do Liber mortuorum.

Rok później, dnia 06.10.1765 w kościele w Brzostkowie Wojciech Laskowski wstąpił ponownie w związek małżeński, poślubiając pannę Katarzynę z dworu Ponińskich, a świadkiem tego obrzędu był miedzy innymi jego brat Mateusz Laskowski. Z małżeństwa tego urodziło się czworo dzieci: 1). Marianna (1766,+1770) 2). Franciszka (*1768,+?) 3). Bonawentura (1774,+?) 4). Jakub (*1776,+?). Chrzestnymi zmarłej w czwartym roku życia Marianny były takie osobistości jak ks. Józef Korytowski, kanonik katedralny poznański i panna Stanisława Ponińska, stolnikówna poznańska, którzy przyjechali specjalnie do Brzostkowa na dopełnienie ceremonii chrztu z wody, który miał miejsce w Żerkowie.

Akt urodzenia Sebastiana Laskowskiego. Źródło: Family Search.

Wróćmy jednak do pierwszego małżeństwa Wojciecha z Barbarą, a właściwie do ich syna Sebastiana. Ochrzczony został dnia 18. 02.1745 r. w Żerkowie i taką datę przyjąć należy jako dzień narodzin, ponieważ w większości przypadków księża w XVIII w. i wcześniej zapisywali datę chrztu a nie narodzin dziecka. Uważali ją za ważniejszą, co niejednokrotnie przekazywane było również przez rodziców jeszcze w końcu XIX w. swoim dzieciom. W wielu przypadkach spotykamy w podaniach datę chrztu, choć istnieją zapisy metrykalne, że data urodzenia była wcześniejsza. Ojciec dziecięcia już wówczas piastował wysokie stanowisko wśród żerkowskiego mieszczaństwa i określony jest w akcie chrztu syna jako proconsul Zerkoviensis. Sebastian wychowywał się i dorastał w domu, otoczeniu i środowisku, gdzie praca związana z zarządzaniem i podejmowaniem ważnych decyzji w sprawach miasta i jego mieszkańców była czymś normalnym.

Sebastian Laskowski poślubił około 1777 r.  Agnieszkę Nowicką. Jej nazwisko rodowe zapisane jest w akcie małżeństwa ich syna Pawła, co pozwoliło ustalić, że Agnieszka była Średzianką, a urodziła się dnia 18.04.1758 z rodziców Jana i Agnieszki. Niestety, ślub Sebastiana Laskowskiego i Agnieszki Nowickiej nie został odnotowany w księdze Liber copulatorum, co się czasem zdarzało nie tylko w średzkich metrykaliach. Nie odnotowanych ślubów w średzkich metrykaliach jest więcej.  Pewnym jest, że księgi żerkowskie nie zawierają wpisów o chrztach dzieci Sebastiana i Agnieszki Laskowskich, co świadczy o tym, że małżonkowie nie zamieszkiwali w Żerkowie a osiedli w Środzie. W roku 1778 dokonano pierwszego wpisu nazwiska Laskowski, a dotyczy on chrztu.  W kolejnych latach średzkich ksiąg chrztów zwanych Liber baptisatorum zapisano następujące chrzty, w których jako rodzice podani są Sebastian i Agnieszka Laskowscy i są to:
1. Piotr ur. w 1778 r.
2. Tomasz ur. w 1779 r.
3. Marcjanna ur. w 1783 r.
4. Antoni ur. w 1785 r.
5. Paweł ur. w 1789 r., zm. w 1845 r.
6. Salomea ur. w 1792 r.
7. Marianna ur. w 1794 r., zm. w 1795 r.
8. Feliks ur. 1797 r., zm. w 1866 r.
9. Wojciech ur. w 1800 r., zm. 1807 r.
10. Józefa ur. w 1804 r.

Czym zajmował się Sebastian Laskowski w Środzie trudno ustalić, prawdopodobnie źródłem utrzymania rodziny jak w większości przypadków mieszczańskich rodzin było rolnictwo. Pewnym natomiast jest to, że w roku 1793 zasiadał jako rajca w radzie miasta. Dowiadujemy się o tym z Dziejów Środy Wielkopolskiej i jej regionu  autorstwa Stanisława Nawrockiego, str. 100.  W latach 1795 – 1804 autor wymienia burmistrza Becherer`a i skład magistratu w osobach: Boiński, Kreiger i Węcki. Miejsce radnych zajęli ławnicy, niestety w publikacji brak informacji czy Sebastian Laskowski był nadal ławnikiem. Zmarł dnia 26.07.1806 r.,  w wieku 61 lat, 5 mies. i 8 dni. Wpisu o zgonie dokonano w Liber mortuorum pod numerem 129 dnia 27 lipca i czytamy w nim, że „Pochowano na cmentarzu za miastem sławetnego Sebastiana Laskowskiego, mieszczanina średzkiego zmarłego 26 dnia.

W Środzie zamieszkiwała jeszcze jedna rodzina Laskowskich, a byli to Józef i Agnieszka. Prawdopodobnie ich córką była Anna Laskoszczanka, która 21.11.1801 r. w Środzie poślubiła Benedykta Przybylskiego. Józef zmarł 04.05.1808 r., Agnieszka 10 lat później tj. dnia 26.10.1818 r. Ich zgony zostały zapisane w Liber mortuorum. Czy byli skoligaceni z rodziną Sebastiana Laskowskiego nie dało się ustalić.

Po śmierci Sebastiana Laskowskiego, jego małżonka Agnieszka z Nowickich Laskowska około roku 1820 – 1827 przeniosła się do Rogoźna, gdzie mieszkał syn Feliks, wówczas już ksiądz wikariusz tej parafii, a od 1827 do 1856 r. – rogoziński proboszcz. To zapewne za jego sprawą w Rogoźnie osiadła również część jego rodzeństwa i kolejne pokolenia.

Akt zgonu Agnieszki Laskowskiej – Rogoźno 1848 r. Źródło: Family Search.

Agnieszka Laskowska doczekała sędziwego wieku, zmarła w Rogoźnie dnia 27.05.1848 r. a z aktu zgonu nr 71 sporządzonego przez syna – ks. Feliksa Laskowskiego dowiadujemy się, że liczyła 90 lat i była mieszczanką średzką.
Ponadto w akcie są zapisane żyjące dzieci (w tego rodzaju zapisach nigdy nie podawano dzieci zmarłych wcześniej niż rodzic) i wymieniono kolejno: Tomasz 70 l., Antoni 66 l., Feliks Dziekan. 52 l., Salomea 50 l. i córka Józefa 48 l. Wszystkich akty chrztu znajdują się w średzkich metrykaliach i są już wymienieni wyżej. Pomijając Mariannę i Wojciecha, którzy zmarli w dzieciństwie, w akcie zgonu matki nie wymienieni są: Piotr, Marcjanna zamężna Świątkowska i Paweł, co oznacza, że zmarli wcześniej od matki czyli przed 1848 rokiem.
Jest również notka, że zmarła pozostawiła 90. wnuków i 32. prawnuków. Jakichkolwiek innych dopisków cytowanych w Średzkim Kwartalniku Kulturalnym na stronie nr 22 w artykule zatytułowanym „Średzka rodzina Laskowskich”, jakoby w akcie zgonu Agnieszki Laskowskiej były zapisy określające – cytuję: niewdzięczne dzieci – brak !. Również nie podano dodatkowo w akcie zgonu żadnych dalszych czterech  imion synów, jakimi rzekomo mieliby być – cytuję: Florian, Józef, Jan i Stanisław.

 Wspomnę pokrótce  ośmioro dzieci Sebastiana i Agnieszki z Nowickich Laskowskich, które doczekały dorosłego wieku.

Piotr – w 1807 r. poślubił w Środzie Agnieszkę Wiśniewską, małżonkowie mieli 6. dzieci,
Tomasz – w 1801 r. poślubił w Środzie Petronelę Śmiśniewicz, małżonkowie mieli 12. dzieci,
Marcjanna – w 1800 r. poślubiła w Środzie Stanisława Świątkowskiego, małżonkowie mieli 9. dzieci,
Antoni – w 1808 r. poślubił w Środzie Mariannę Neyman, małżonkowie mieli 11. dzieci,
Paweł – w 1819 r. poślubił w Pyzdrach Petronelę Borowicz, małżonkowie mieli 11. dzieci,
Salomea – w 1809 r. poślubiła w Środzie Mikołaja Lewickiego, małżonkowie mieli 7. dzieci,
– w 1831 poślubiła w Rogoźnie jako wdowa Jana Lewandowskiego, małżeństwo bezpotomne,
Feliks – wybrał drogę kapłańską przyjmując w 1820 r. święcenia,
Józefa – w 1828 r. poślubiła w Środzie Szczepana (Stefana) Geringa, małżonkowie mieli 3. dzieci.
– w 1844 r. poślubiła  w Środzie jako wdowa Antoniego Czaplickiego, małżonkowie mieli 1. dziecko

Jak pisze wyżej, w akcie zgonu Agnieszki Laskowskiej zapisano, iż miała 90. wnuków. Jak łatwo wyliczyć, jest tutaj wskazanych 60., niestety w 30. przypadkach nie udało się ustalić urodzeń potomków Sebastiana i Agnieszki Laskowskich. Przyjmując, że siedmioro dzieci mogło mieć potomków, każde z nich musiałoby mieś trzynaścioro (13) dzieci.

Nie sposób opisać losy każdej z tych rodzin. Wiadomo, że w Środzie na początku XIX w. osiadła spora jej część, a ostatnim dzieckiem Sebastiana i Agnieszki z Nowickich Laskowskich, które zmarło w Środzie w 1880 r. była Józefa z Laskowskich Czaplicka pr.v. Giering. Rodziło się tutaj wielu wnuków i wiele wnuczek Sebastiana i Agnieszki, a dzieci Piotra, Tomasza, Marcjanny, Antoniego, Pawła Salomei i Józefy, ale również tutaj zmarli i zostali pochowani. Pewnym jest, że na średzkim cmentarzu spoczywają kości Tomasza (+1866),  Antoniego (+1850), Pawła (+1845) i Józefy (+1880).

Nekrolog ks. Feliksa Laskowskiego. Źródło Dziennik Poznański.

Po objęciu parafii przez ks. Feliksa Laskowskiego w Rogoźnie (syna Sebastiana i Agnieszki Laskowskich), spora część rodziny wyemigrowała do tego miasta. Tam powtórnie wyszła za mąż  owdowiała siostra  ks. Laskowskiego – Marcjanna i inni potomkowie. Z Rogoźna w 1857 r. ks. Laskowski został przeniesiony do parafii Kwieciszewo, gdzie zmarł dnia 30.12.1866 r. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Kwieciszewie. Jego grób uległ zniszczeniu w latach 90 XX w.
Spora część rodziny osiadła w Poznaniu, o czym świadczą karty ewidencyjne mieszkańców Poznania.

Grobowiec Antoniego i Marianny Laskowskich w Środzie. Źródło: Zbiory własne.
Tablice inskrypcyjne na grobie Jana Wincentego i Marianny Laskowskich. Źródło: Zbiory własne.

Do dziś zachowały się na średzkim cmentarzu dwa grobowce. Pierwszy to Antoniego i Marianny z Neymanów Laskowskich, którzy zmarli w połowie XIX w. Ślub zawarli 30.08.1808 r. w Środzie i mieli jedenaścioro dzieci. W związku z tym, że jest to najstarszy widoczny dziś ślad po rodzinie Laskowskich, potomkom tej pary poświęcić należy najwięcej wspomnień. Najstarszym ich synem był zapisany w Liber baptisatorum z roku 1809 jako Jan Wincenty, używał jednak drugiego imienia. Poślubił dnia 26.11.1834 r. Marcjannę Boińską, córkę Antoniego i Józefy z Długołęckich,  siostrę Zuzanny z Boińskich Goździewskiej. Zuzanna zmarła po urodzeniu syna Nikodema, i to właśnie Marcjanna Laskowska pomagała w wychowywaniu dziecka. Grób Jana Wincentego i Marcjanny z Boińskich Laskowskich przetrwał do dzisiejszych czasów.

Nekrolog Antoniego Bukowskiego. Źródło Dziennik Poznański.
Nekrolog Marianny Franciszki z Laskowskich Bukowskiej. Źródło: Dziennik Poznański.
 • Kolejnym dzieckiem Antoniego i Marianny była Marianna Franciszka (używała drugiego imienia), która dnia 13.05.1834 r. poślubiła w Środzie Wawrzyna Anyszkiewicza. Po jego śmierci ponownie dnia 03-06-1862 r. poślubiła Antoniego Bukowskiego ur. w Pawłówku, który zamieszkiwał wówczas w Ruchocinku parafia Powidz. Bezpotomni małżonkowie osiedli w Poznaniu. Po śmierci Antoniego Bukowskiego (*1815,+1887), weterana z r. 1831 i kawalera orderów polskich (o czym dowiadujemy się z nekrologu), Marianna Franciszka Bukowska opuściła Poznań 09 marca 1887 r. i zamieszkała w Wągrowcu, gdzie zmarła dnia 08.01.1893r. u boku rodziny bratanka dr Jana Piotra Laskowskiego (*1836,+1910) – syna wspomnianych wyżej Jana Wincentego i Marianny z Boińskich Laskowskich.
 • Nekrolog ks. Onufrego Dutkiewicza. Źródło Dziennik Poznański.

  Drugą córką a czwartym kolejnym dzieckiem Antoniego i Marianny Laskowskich była Tekla (*1814,+1852), która w wieku 25. lat a dokładnie dnia 06.02.1839 r. poślubiła w Środzie Macieja Dutkiewicza (w akcie małżeństwa zapisano) kawalera z miasta Rogoźna. Małżonkowie doczekali siedmiorga dzieci. Ich syn Onufry (*1841,+1905) jako kolejny z rodziny został księdzem, przyjmując dnia 23.09.1865 r. święcenia kapłańskie. Był proboszczem wojskowym w Głogowie. W Pamiętniku Towarzystwa Tatrzańskiego z 1885 r. na str. 111 pośród wielu zacnych wielkopolskich nazwisk, wymieniony jest jako jego członek.

  Nekrolog Macieja Dutkiewicza. Źródło Dziennik Poznański

  Dwie siostry Macieja Dutkiewicza – Konstancja i Balbina poślubiły braci Macieja i Jana Szulczewskich. Córka małżonków Jana i Balbiny z Dutkiewiczów Szulczewskich – Anna Jadwiga Bronisława (*1831,+1879) dnia 26.02.1851 r. w Rogoźnie wyszła za mąż za Ludwika Laskowskiego (*1822,+1885) – syna Antoniego i Marianny z Neymanów Laskowskich. Jak widać, koligacje rodzinne Laskowskich są bardzo zawiłe, i dla osób nie korzystających z zasobów archiwalnych w postaci ksiąg metrykalnych, trudne do poprawnego ustalenia. Ludwik z Anną Laskowscy mieli ośmioro potomków (wymienionych poniżej w drzewie). Pośród nich był syn Alfons Augustyn (*1864,+?), którego potomkowie dziś mieszkają w Gdańsku, córka Monika z Laskowskich Oświęcimska oraz najmłodsza z rodzeństwa Jadwiga Marta (*1871,+?) później przez wiele lat związaną ze

  Źródło: Postęp, rok 1906 nr 36

  Środą. Otóż Jadwiga zamieszkując w Oświęcimiu (wiosce położonej w powiecie ostrzeszowskim, niedaleko Doruchowa) u swej siostry Moniki z Laskowskich i jej męża Józefa Oświęcimskich (inf. z aktu małżeństwa), poznała zaprzyjaźnionego z Oświęcimskimi młodego lekarza dr Władysława Jordana, wówczas zamieszkałego w Ostrzeszowie. 

  Nekrolog dr Władysława Jordana. Źródło Dziennik Poznański

  Znajomość ta zaowocowała małżeństwem zawartym w USC Wyszanów w dniu 19.06.1893 r. Jordanowie osiedlili się w Środzie prawdopodobnie w roku 1906, a sam dr Władysław Jordan za sprawą swej postawy, prawego charakteru i pracy wszedł na stałe do historii tego miasta. Zmarł 28.03.1935 i jest pochowany na średzkim cmentarzu w kwaterze Powstańców Wielkopolskich.

  Wracając do małżeństwa Tekli i Macieja Dutkiewiczów dodać trzeba, iż Tekla zmarła dnia 06.09.1852 r. w Rogoźnie. Po jej śmierci Maciej Dutkiewicz ponownie się ożenił dnia 07.06.1854 r. w Rogoźnie z Gertrudą Bokin. Zmarł w majątku Smogulec dnia 21.011.1877 r. spędzając ostatni czas życia u córki Kazimiery i zięcia Konstantego Lipowiczów.

  Kolejną córką Antoniego i Marianny z Neymanów Laskowskich była Marianna Petronela (*1820,+1897). O jej losach i rodzinie można poczytać o opracowaniach dot. rodziny Goździewskich, ponieważ „jej wybrankiem” został Nikodem Goździewski.

  Zapis o zatrudnieniu Wojciecha Jezorowskiego jako skarbnika Magistratu Poznańskiego z 1828 r. Źródło: SZwA

  Ostatnią córką i zarazem dzieckiem była Wiktoria Antonina (*1830,+1887). Dnia 16.11.1853 a więc już po śmierci ojca poślubiła w Środzie poznańskiego rzemieślnika Józefa Jeziorowskiego (*1825,+1869). Jako ciekawostkę dodać należy, że ojciec Józefa – Wojciech Jeziorowski w roku 1828 pełnił funkcję skarbnika Magistratu Poznańskiego, co zostało zapisane w jednym z aktów chrztu z tego okresu. Józef i Wiktoria Jeziorowscy doczekali sześciorga dzieci, 3. synów i 3. córki. Zofia zmarła w 1886 r. w wieku 29 lat. Ludwika i Michalina poślubiły braci Murkowskich, odpowiednio Jana i Stanisława.

  Karta meldunkowa Stanisława i Michaliny Murkowskich. Źródło: SZwA

  Michalina z Jeziorowskich i Stanisław Murkowscy mieli troje dzieci: Tadeusza (*1889,+?), Mariana Stefana (*1893,+?) i jedyną córkę Janine Władysławę (*1893,+?), której osobę należałoby wspomnieć szerzej, ale trudno jest poprawić historię i historyków.

  Karta meldunkowa Tadeusza i Janiny Ruge. Źródło: SZwA

  Prawnuczka Antoniego i Marianny z Neymanów Laskowskich  Janina Władysława Murkowska ur. 16.06.1893 r. w Poznaniu,  poślubiła dnia 14.01.1922 r. w Poznaniu Tadeusza Ruge ur. 12.01.1886 r. w Żabnie pow. Śrem. Napisano o nim już tak wiele, że jakiekolwiek informacje będą ich powieleniem. Tylko parę słów: inżynier, Powstaniec Wielkopolski, ostatni przedwojenny Prezydent Poznania. Zginął 19 września 1939r.

  2018-01-07

  Nekrolog Marcjanny z Boińskich Laskowskiej.

  Wspomnieć wypada również rodzinę  najstarszego syna Antoniego i Marianny z Neymanów Laskowskich, a był nim    zapisany w księdze chrztów pod imionami Jan Wincenty. Urodzony dnia 17.07.1809 r. poślubił pannę z zacnego średzkiego rodu Marcjannę Boińską (*1807,+1873), para ślub zawarła dnia 26.11.1834 w Środzie. Małżonkowie doczekali sześcioro dzieci, synów: Jana Piotra (*1836,+1910), Władysława (*1844,+1863) i Alfonsa(*1846,+1863) oraz trzy córki: Mariannę Wiktorię (*1837,+1838), Mariannę (*1839,+1919) i Salomeę (*1841,+1931).

  Nekrolog dr Józefa Szostakowskiego.

  Najstarszy syn Jan Piotr został wykształcony na lekarza. Dnia 27.11.1866 r. poślubił pannę Wiktorie Helenę Szostakowską (spotykana jest także pisownia nazwiska – Szóstakowska/i ).  Wiktoria Helena była córką Józefa i Teofili z Meissnerów (prawdopodobnie skoligaconą z przodkami ks. Mieczysława Meissnera) Szostakowskich. Józef Szostakowski początkowo był nauczycielem w szkołach elementarnych. Od 1846/47 r. pracował jako nauczyciel w Gimnazjum w Ostrowie, które  zwane było również Wielkopolską Szkołą Edukacji Narodowej. Jest wymieniony w książce pod tym samym tytułem na str. 184,  jako nauczyciel z tyt. doktora filologii. O fakcie tym świadczą również cztery wpisy w Liber baptisatorum, są to akty chrztów dzieci Szostakowskich urodzonych w Ostrowie w latach 1847 – 1852, gdzie w rubryce dot. zawodu ojca wpisywano profesor gimnazjum. W roku 1852 w Ostrowie umiera matka wówczas dziewięcioletniej Wiktorii Heleny a żona Józefa. W latach 1857-1863  Józef Szostakowski był dyrektorem Gimnazjum w Trzemesznie . W książce Widok Królestwa Polskiego wydanej w roku 1873 z okazji trzechsetnej rocznicy istnienia Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu na str. 314 czytamy, że dr Józef Szostakowski jest nauczycielem w tym gimnazjum.

  Nekrolog dr Piotra Laskowskiego. Źródło Dziennik Poznański

  Jan Piotr (*1836,+1910) i Wiktoria z Szostakowskich (*1843,+1915)    Laskowscy mieli czterech synów: 1. Stefana (*1868,+1935), 2. Lucjana (*1870,+1942), 3. Michała (*1873,+1931) i 4. Antoniego (*1876,+1933). Stefan z wykształcenia był farmaceutą, z rodziną osiadł w Miłosławiu, gdzie prowadził aptekę. Nie był pierwszym z Laskowskich, który zamieszkał w Miłosławiu. Pewnym jest, że w tym mieście w połowie XIX w. osiedlili się Franciszek i Urszula z Laskowskich (c. Pawła i Petroneli z d. Borowicz) Maciejewscy, którzy tam zmarli na początku XX w. Michał poszedł w ślady ojca i został lekarzem, związany był z Ostrowem (dziś Wlkp.).

  Nekrolog Marii z Laskowskich Szulczewskiej.

  Drugim dzieckiem Jana Wincentego i Marianny z Boińskich Laskowskich była córka Marianna (*1839, +1919), która dnia 11.10.1864 r. w Środzie poślubiła Walentego Szulczewskiego (*1826,+1879). Walenty urodził się w miejscowości Danabórz należącej do parafii Grylewo i z tym majątkiem ziemskim związali się Szulczewscy do końca życia. Pochowani zostali na cm. w Grylewie. Małżonkowie mieli jednego syna Jana ur. 26.01.1866 r. w Danaborzu, który w USC Żarczyn pojął za żonę Marię Cybichowską.

  Notka o wykładzie Gałdyńskiego na temat uprawy wiodennej roli zamieszczona w Wiarusie z 1874 r.

  Więcej wiadomo o kolejnej córce Salomei ur. 11.11.1841 r. Poślubiła w dniu 15.06.1869 r. w Środzie pochodzącego z Kostrzyna Stanisława Gałdyńskiego (*1830,+1888), pisanego również jako Gaudyński. Jego ojciec prowadził w tym mieście zakład rzeźnicki. Rodzice zadbali aby dzieci otrzymały staranne wykształcenie, Stanisław i Antoni otrzymał rolnicze, Piotr (*1833,+1915) został kapłanem, a święcenia kapłańskie przyjął w roku 1857.

  Fragment z aktu małżeństwa Stanisława Gałdyńskiego z Salomeą Laskowską zapisem o statusie Stanisława. Źródło: CHR, Środa Liber matrimonium 1869.

  Stanisław z małżonką po ślubie zamieszkali w pobliskim majątku ziemskim Kijewo pow. średzki, który dzierżawił już przed ślubem, co zostało odnotowane w akcie małżeństwa. W Kijewie przyszło na świat troje ich dzieci: Maria (*1871,+1944), Antonina (*1873,+1959) oraz jedyny syn Wojciech Grzegorz (*1876,+?) Gałdyńscy dzierżawili Kijewo zapewne do roku 1885/1886, po nich kolejnym dzierżawcą tego majątku był Kazimierz Milewski.  Natomiast Gałdyńscy przenieśli się do Szczytnik położonych w parafii Kórnik, które do roku 1887 były własnością hr. Włodzimierza Dzieduszyckiego i zostały sprzedane Antoniemu Gałdyńskiemu – właścicielowi posiadanego już majątku Turwia w pow. kościańskim. Przypomnę, że Antoni i Stanisław Gałdyńscy byli braćmi, synami Wincentego i Katarzyny z Szuwalińskich Gałdyńskich.
  Już w roku 1888 Salomea z Laskowskich Gałdyńska została wdową, a mąż Stanisław został pochowany na cm. w Głuszynie. Ich córki wyszły za mąż jeszcze w Szczytnikach, Maria poślubiła w 1900 r. w USC Kórnik Stanisława Zenktelera z Iwna, Antonina wyszła w tym samym roku za syna poprzednich dzierżawców Szczytnik Juliana Spława Neymana, natomiast Wojciech poślubił w 1910 w USC Separowo swoją kuzynkę Annę Gałdyńską – córkę Antoniego Gałdyńskiego i Marii Priebisz, wówczas już byłych właścicieli Szczytnik, które sprzedali w 1906 r.

  Dwaj ostatni synowie Jana Wincentego i Marianny z Boińskich Laskowskich to: Władysław ur. 23.09.1844 r. w Środzie i Alfons ur. 20.10.1846 także w Środzie. Ich losy są opisane w Średzkim Kwartalniku Kulturalnym Nr 1 styczeń-marzec 2018 na stronach 24 i 25. Obaj zginęli w powstaniu styczniowym.
  Nie ma wątpliwości co do opisanego w artykule Alfonsa. Jego akt chrztu jest zapisany w Liber baptisatorum pod nr 203 w 1846 r., wymieniony jest w spisie strat powstania styczniowego.
  Co do drugiego syna wymienionego w artykule jako Wacław, poszukiwania w metrykaliach zakończyły się fiaskiem, nie ma takiego aktu, choć Wacław wymieniany jest również w wielu drzewach genealogicznych na portalu My Heritage. Kto, w jakiej publikacji i kiedy pomylił imię Władysław z Wacław ? Jest to zapewne efekt pomyłki w tłumaczeniu łacińskiego brzmienia imienia nadanego na chrzcie św.
  Akt chrztu Władysława zapisany jest w Liber baptisatorum pod numerem 166, i miał miejsce dnia 22 października 1844 r., chrzestnymi byli dziadek ze strony ojca – Antoni Laskowski i babka ze strony matki – Józefa Długołęcka.

  Opowieść ta nie obejmuje wszystkich potomków dwóch rodzin Laskowskich spoczywających na średzkim cmentarzu. Przedstawia tylko niektórych, tych o których możliwym było odtworzenie ich losów na podstawie zachowanych dokumentów archiwalnych, wydawnictw książkowych, … itd.
  Nie udało się niestety trafić na jakikolwiek zapis potwierdzający szlachectwo Lucjana Michała Laskowskiego ur. dnia 18.08.1822 r. w Środzie, syna Antoniego i Marianny z Neymanów, wnuka Sebastiana i Agnieszki z Nowickich Laskowskich. Pomimo analizy wielu różnych spisów prezentujących nazwiska polskich rodów szlacheckich i herbarzy, jedynym źródłem tej informacji jest Wielka Genealogia P. Minakowskiego.
  Ubolewać tylko można, że wiele „pisanych słów” z niezbyt dokładnie sprawdzonymi i rzetelnymi informacjami, których niestety nie da się już w żaden sposób sprostować, trafiło w egzemplarzach obowiązkowych do Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki UAM w Poznaniu i Wojewódzkiej Biblioteki w Poznaniu.

  O pozostałych c.d.n.

   Drzewo genealogiczne Laskowskich.
  Dzienne daty i miejscowości znajdują się w dyspozycji administratora.

  Drzewo potomków Laskowskiego Piotra

  Laskowski Piotr ( – +09-12-1755)

  ♂ Laskowski Piotr ( – +)
  ⚭ Laskowska Zofia ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 4

  1) ♂ Laskowski Wojciech ( – +)
  ⚭ #1 Laskowska Barbara ( – +)
  /∞/
  ⚭ #2 Laskowska Katarzyna /Nn/ ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 9

  1) #1 ♀ Jankowska Jadwiga /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ Jankowski Łukasz ( – +)
  /∞/
  2) #1 ♀ Wróblewska Regina /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ Wróblewski Franciszek ( – +)
  /∞/
  3) #1 ♂ Laskowski Sebastian ( – +)
  ⚭ Laskowska Agnieszka /Nowicka/ ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 10

  1) ♂ Laskowski Piotr ( – +)
  ⚭ Laskowska Agnieszka /Wiśniewska/ ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 8

  1) ♂ Laskowski Stanisław ( – +)
  2) ♀ Laskowska Agnieszka ( – +)
  3) ♀ Laskowska Wiktoria ( – +)
  4) ♀ Laskowska Jadwiga ( – +)
  5) ♀ Laskowska Wiktoria ( – +)
  6) ♂ Laskowski Wawrzyn ( – +)
  7) ♀ Laskowska Michalina ( – +)
  8) ♂ Laskowski Walenty ( – +)

  2) ♂ Laskowski Tomasz ( – +)
  ⚭ Laskowska Petronela /Śmiśniewicz/ ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 12

  1) ♀ Sławińska Anna /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ Sławiński Michał /Stawiński/ ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 8

  1) ♂ Sławiński Andrzej ( – +)
  2) ♂ Sławiński Józef ( – +)
  3) ♀ Sławińska Wiktoria ( – +)
  4) ♂ Sławiński Walenty ( – +)
  5) ♀ Sławińska Rozalia ( – +)
  6) ♂ Sławiński Feliks ( – +)
  7) ♂ Sławiński Andrzej ( – +)
  8) ♀ Sławińska Cecylia ( – +)

  2) ♂ Laskowski Andrzej ( – +)
  3) ♀ Laskowska Marianna ( – +)
  4) ♀ Laskowska Tekla ( – +)
  5) ♂ Laskowski Felicjan ( – +)
  6) ♂ Laskowski Wojciech ( – +)
  7) ♂ Laskowski Walenty ( – +)
  8) ♂ Laskowski Tomasz ( – +)
  9) ♀ Jenerowicz Anastazja /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ Jenerowicz Szczepan (Stefan) ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 3

  1) ♀ Jenerowicz Marianna ( – +)
  2) ♂ Jenerowicz Michał ( – +)
  3) ♀ Jenerowicz Józefa ( – +)

  10) ♂ Laskowski Witalis Stanisław ( – +)
  ⚭ Laskowska Józefa /Gradowska/ ( – +)
  /∞/
  11) ♂ Laskowski Wincenty ( – +)
  ⚭ Laskowska Gertruda Petronela /Ryll/ ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 9

  1) ♂ Laskowski Andrzej ( – +)
  ⚭ Laskowska Julianna /Niemierkiewicz/ ( – +)
  /∞ – ø Król. Sąd Ziemski w Berlinie/
  2) ♂ Laskowski Józef ( – +)
  ⚭ Laskowska Marianna /Szulczewska/ ( – +)
  /∞/
  3) ♀ Leporowska Marianna /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ Leporowski Piotr ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 7

  1) ♀ Leporowska Pelagia ( – +)
  2) ♂ Leporowski Stanisław ( – +)
  3) ♂ Leporowski Kazimierz ( – +)
  4) ♀ Leporowska Bronisława ( – +)
  5) ♀ Leporowska Kazimiera ( – +)
  6) ♂ Leporowski Leon ( – +)
  7) ♀ Leporowska Teresa ( – +)

  4) ♀ Leporowska Prakseda /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ Leporowski Piotr ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 3

  1) ♀ Leporowska Stefania ( – +)
  2) ♂ Leporowski Piotr ( – +)
  3) ♀ Leporowska Józefa ( – +)

  5) ♀ Laskowska Martianna ( – +)
  6) ♀ Laskowska Pelagia ( – +)
  7) ♂ Laskowski Franciszek ( – +)
  8) ♀ Laskowska Martianna ( – +)
  9) ♀ Laskowska Weronika ( – +)

  12) ♀ Laskowska Antonina ( – +)

  3) ♀ Lewandoska pr. Świątkowska Marcjanna /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ #1 Świątkowski Stanisław ( – +)
  /∞/
  ⚭ #2 Lewandoski Jan ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 11

  1) #1 ♀ Świątkowska Salomea ( – +)
  2) #1 ♂ Świątkowski Franciszek ( – +)
  3) #1 ♂ Świątkowski Bartłomiej ( – +)
  4) #1 ♂ Świątkowski Marceli ( – +)
  5) #1 ♂ Świątkowski Antoni ( – +)
  6) #1 ♂ Świątkowski Ignacy ( – +)
  7) #1 ♂ Świątkowski Józef ( – +)
  ⚭ Świątkowska pr.v. Jaroszewska Elżbieta /Reyenka/ ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 1

  1) ♀ Świątkowska Agnieszka /Światkowska/ ( – +)

  8) #1 ♂ Świątkowski Andrzej ( – +)
  9) #1 ♀ Świątkowska Marianna ( – +)
  10) #1 ♂ Świątkowski Wojciech ( – +)
  ⚭ Świątkowska pr.v.Sobańska Julianna /Głowińska/ ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 1

  1) ♂ Świątkowski Ignacy Pantaleon ( – +)
  ⚭ Świątkowska Michalina /Zenkteler/ ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 4

  1) ♂ Świątkowski Zdzisław ( – +)
  2) ♀ Świątkowska Ewa ( – +)
  3) ♀ Świątkowska Helena ( – +)
  4) ♀ Świątkowska Jadwiga ( – +)

  11) #1 ♀ Świątkowska Marianna ( – +)

  4) ♂ Laskowski Antoni ( – +)
  ⚭ Laskowska Marianna /Neyman/ ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 11

  1) ♂ Laskowski Jan Wincenty Wincenty ( – +)
  ⚭ Laskowska Marcjanna /Boińska/ ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 6

  1) ♂ Laskowski dr Jan Piotr ( – +)
  ⚭ Laskowska Wiktoria Helena /Szostakowska/ ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 4

  1) ♂ Laskowski Stefan ( – +)
  ⚭ Laskowska Maria Elżbieta /Dziorobek/ ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 5

  1) ♀ Laskowska Halina Wiktoria ( – +)
  2) ♀ Szymańska Krystyna Agnieszka /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ Szymański Aleksy ( – +)
  /∞/
  3) ♀ Laskowska Bożena Helena ( – +)
  4) ♀ Laskowska Barbara, imię zakonne Regina ( – +)
  5) ♀ Laskowska Monika ( – +)

  2) ♂ Laskowski Lucjan ( – +)
  ⚭ Laskowska Stefania /Trąbczyńska/ ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 8

  1) ♂ Laskowski Florian Maria Stnisław ( – +)
  ⚭ Laskowska Irena /Godlewska/ ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 2

  1) ♀ Laskowska Anna ( – +)
  2) ♂ Laskowski Zbigniew ( – +)

  2) ♀ Laskowska Zofia ( – +)
  3) ♀ Paczesny Jadwiga /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ Paczesny Antoni ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 2

  1) ♀ Tomkiewicz Janina Barbara /Paczesny/ ( – +)
  2) ♂ Paczesny Tadeusz Ignacy ( – +)

  4) ♀ Neyman Wiktoria /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ Neyman Stanisław ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 1

  1) ♂ Neyman Piotr ( – )

  5) ♂ Laskowski Antoni ( – +)
  6) ♀ Laskowska Maria Teresa ( – +)
  7) ♀ Laskowska Helena ( – +)
  8) ♂ Laskowski Jan Władysław ( – +)
  ⚭ Laskowska Regina Janina Anna /Borysewicz/ ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 3

  1) ♀ Kochanowska Janina Maria Klara /Laskowska/ ( – )
  ⚭ Kochanowski Nn ( – )
  /∞/
  2) ♀ Kalbarczyk Regina Anna /Laskowska/ ( – )
  ⚭ Kalbarczyk Paweł Tadeusz ( – )
  /∞/
  Dzieci: 2

  1) ♀ Kalbarczyk Malwina Anna ( – )
  2) ♀ Almansi Magdalena /Kalbarczyk/ ( – )
  ⚭ Almansi Nn ( – )
  /∞/

  3) ♂ Laskowski Stanisław ( – )

  3) ♂ Laskowski Michał ( – +)
  ⚭ Laskowska Maria /Wilczewska/ ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 2

  1) ♀ Modrzejewska Janina /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ Modrzejewski Ludomił Hipolit ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 3

  1) ♂ Modrzejewski Andrzej ( – +)
  2) ♀ Pisańska Hanna Helena /Modrzejewska/ ( – +)
  ⚭ Pisański Włodzimierz ( – +)
  /∞/
  3) ♂ Modrzejewski Wojciech Leonard ( – )

  2) ♂ Laskowski Edward ( – +)

  4) ♂ Laskowski Antoni ( – +)

  2) ♀ Laskowska Marianna Wiktoria ( – +)
  3) ♀ Szulczewska Marianna /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ Szulczewski Walenty ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 1

  1) ♂ Szulczewski Jan ( – +)
  ⚭ Szulczewska Maria /Cybichowska/ ( – +)
  /∞/

  4) ♀ Gałdyńska Salomea /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ Gałdyński Stanisław ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 3

  1) ♀ Zenkteler Maria /Gałdyńska/ ( – +)
  ⚭ Zenkteler Stanisław ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 1

  1) ♂ Zenkteler Stanisław ( – +)

  2) ♀ Neyman Antonina /Gałdyńska/ ( – +)
  ⚭ Neyman Julian ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 1

  1) ♂ Neyman Stanisław Józef ( – +)

  3) ♂ Gałdyński Wojciech Grzegorz ( – +)
  ⚭ Gałdyńska Anna ( – +)
  /∞/

  5) ♂ Laskowski Władysław ( – +)
  6) ♂ Laskowski Alfons ( – +)

  2) ♀ Bukowska pr.v. Anyszkiewicz Marianna Franciszka /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ #1 Anyszkiewicz Wawrzyn ( – +)
  /∞/
  ⚭ #2 Bukowski Antoni ( – +)
  /∞/
  3) ♀ Laskowska Antonina Tekla ( – +)
  4) ♀ Dutkiewicz Tekla Michalina /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ Dutkiewicz Maciej ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 7

  1) ♀ Dutkiewicz Antonina Maria ( – +)
  2) ♂ Dutkiewicz ks. Onufry ( – +)
  3) ♂ Dutkiewicz Stanisław ( – +)
  4) ♀ Dutkiewicz Helena Marianna ( – +)
  5) ♂ Dutkiewicz Antoni ( – +)
  ⚭ Dutkiewicz Katarzyna /Cholewińska/ ( – +)
  /∞/
  6) ♀ Lipowicz Kazimiera /Dutkiewicz/ ( – +)
  ⚭ Lipowicz Konstanty ( – +)
  /∞/
  7) ♀ Dutkiewicz Józefa ( – +)

  5) ♂ Laskowski Antoni Andrzej ( – +)
  6) ♂ Laskowski Maciej Aleksander ( – +)
  7) ♀ Goździewska Marianna Petronela /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ Goździewski Nikodem ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 7

  1) ♀ Jaraczewska Zuzanna /Goździewska/ ( – +)
  ⚭ #1 Jaraczewski Józef Kalasanty ( – +)
  /∞/
  ⚭ #2 Oberfeld Antoni ( – +)
  /∞/
  2) ♀ Goździewski/a Nn ( – +)
  3) ♀ Radziejewska Wanda Jadwiga elżbieta /Goździewska/ ( – +)
  ⚭ Radziejewski Władysław Józef ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 3

  1) ♀ Radziejewska Maria Władysława ( – +)
  2) ♂ Radziejewski Stanisław Florian ( – +)
  3) ♂ Radziejewski Seweryn Kalikst Stefan ( – +)
  ⚭ N.N.
  /∞/

  4) ♂ Goździewski Stanisław Antoni ( – +)
  ⚭ Goździewska Stanisława /Berska/ ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 2

  1) ♂ Goździewski Stanisław Nikodem ( – +)
  ⚭ Goździewska Wilhelmina /Tertil/ ( – +)
  /∞/
  2) ♂ Goździewski Władysław ( – +)
  ⚭ Goździewska Zenoida /Rutkowska/ ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 3

  1) ♀ Goździewska Jadwiga ( – +)
  2) ♀ Goździewska Alicja ( – +)
  3) ♀ Goździewska Barbara Stanisława ( – )

  5) ♀ Duszyńska Jadwiga Teodora /Goździewska/ ( – +)
  ⚭ Duszyński Bronisław ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 3

  1) ♀ Liebek Bronisława /Duszyńska/ ( – +)
  ⚭ Liebek Narcyz Mieczysław ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 7

  1) ♂ Liebek Bronisław Narcyz ( – +)
  ⚭ Liebek Izabela /Długołęcka/ ( – +)
  /∞/
  2) ♀ Liebek Ewa Zuzanna Halina ( – +)
  3) ♂ Liebek Juliusz Henryk ( – +)
  ⚭ Liebek Bogumiła /Kłosowska/ ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 2

  1) ♀ Liebek Jolanta Teresa ( – +)
  2) ♂ Liebek Konrad ( – +)
  ⚭ Liebek Barbara /Fórmanek/ ( – +)
  /∞/

  4) ♀ Liebek Adamina Maria ( – +)
  5) ♀ Górnicka Maria Helena /Liebek/ ( – +)
  ⚭ Górnicki Feliks ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 3

  1) ♂ Górnicki Maurycy Górnicki ( – +)
  2) ♀ Górnicka-Hładka Małgorzata /Górnicka/ ( – +)
  3) ♀ Kramarek Nn /Górnicka/ ( – )
  ⚭ Kramarek Stanisław ( – +)
  /∞/

  6) ♀ Liebek Jolanta Urszula ( – +)
  7) ♀ Katyńska Janina Izabela Izabela /Liebek/ ( – +)
  ⚭ Katyński Maciej ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 2

  1) ♀ Adamczak Nn /Katyńska/ ( – )
  2) ♂ Katyński Nn ( – )

  2) ♀ Szuster Halina Emilia /Duszyńska/ ( – +)
  ⚭ Szuster Józef Czesław ( – +)
  /∞/
  3) ♂ Duszyński Tadeusz Stanisław ( – +)
  ⚭ Duszyńska Alina /Wulfart/ ( – +)
  /∞/

  6) ♀ Głębocka Helena Karolina /Goździewska/ ( – +)
  ⚭ Głębocki Józef ( – +)
  /∞/
  7) ♀ Goździewska Kazimiera ( – +)

  8) ♂ Laskowski Ludwik Michał ( – +)
  ⚭ Laskowska Anna Jadwiga Bronisława /Szulczewska/ ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 8

  1) ♂ Laskowski Tadeusz ( – +)
  ⚭ Laskowska Anna Józefina Klara Kazimierz /Koritsch/ ( – +)
  /∞/
  2) ♂ Laskowski Ludwik Anastazy ( – +)
  3) ♂ Laskowski Jan Anastazy ( – +)
  ⚭ #1 Laskowska Stanisława /Szafarkiewicz/ ( – +)
  /∞/
  ⚭ #2 Laskowska Wanda /Masłowska/ ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 3

  1) #2 ♀ Laskowska Jadwiga ( – +)
  2) #2 ♀ Plucińska Kazimiera /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ Pluciński Witold ( – +)
  /∞/
  3) #2 ♂ Laskowski Witold Jan ( – +)

  4) ♀ Sokolnicka Bronisława Balbina /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ Sokolnicki Stanisław ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 1

  1) ♂ Sokolnicki Tadeusz ( – +)
  ⚭ Sokolnicka Izabela ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 1

  1) ♀ Sokolnicka Bronisława ( – +)

  5) ♀ Laskowska Julia Zofia ( – +)
  6) ♂ Laskowski Alfons Augustyn Joachim ( – +)
  ⚭ Laskowska Antonina /Gurska/ ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 4

  1) ♂ Laskowski Władysław ( – +)
  ⚭ Laskowska Bronisława /Sadowska/ ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 3

  1) ♂ Laskowski Janusz ( – )
  ⚭ Laskowska Ewa /Neumann/ ( – )
  /∞/
  Dzieci: 1

  1) ♀ Laskowska Anna Maria ( – )

  2) ♂ Laskowski Ryszard Henryk ( – +)
  3) ♂ Laskowski Bogdan ( – )

  2) ♀ Laskowska Helena Wanda ( – +)
  3) ♂ Laskowski Leon Cezar ( – +)
  4) ♀ Laskowska Maria Magdalena ( – +)

  7) ♀ Oświęcimska Monika /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ Oświęcimski Józef ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 3

  1) ♂ Oświęcimski Jerzy Alfons Ludwik Ludwik ( – +)
  2) ♀ Glabisz Anna Natalia /Oświęcimska/ ( – +)
  ⚭ Glabisz Franciszek ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 1

  1) ♀ Glabisz Danuta Monika ( – +)

  3) ♀ Oświęcimska Maryla Aniela ( – +)

  8) ♀ Jordan Jadwiga Marta /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ Jordan Władysław ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 3

  1) ♂ Jordan Stanisław Ludwik Edward ( – +)
  2) ♀ Jordan Halina Aniela Anna ( – +)
  3) ♀ Jordan Zofia Maria ( – +)

  9) ♂ Laskowski Teodor Józef ( – +)
  10) ♂ Laskowski Józef Michał ( – +)
  11) ♀ Jeziorowska Wiktoria Antonina /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ Jeziorowski Józef ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 6

  1) ♂ Jeziorowski Stanisław ( – +)
  2) ♀ Murkowska Ludwika /Jeziorowska/ ( – +)
  ⚭ Murkowski Jan ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 6

  1) ♂ Murkowski Mieczysław ( – +)
  2) ♂ Murkowski Karol ( – +)
  3) ♀ Murkowska Wanda Julia ( – +)
  4) ♀ Murkowska Wiktoria Władysława ( – +)
  5) ♂ Murkowski Józef Władysław ( – +)
  6) ♀ Murkowska Zofia Irena ( – +)

  3) ♀ Jeziorowska Zofia ( – +)
  4) ♀ Murkowska Michalina /Jeziorowska/ ( – +)
  ⚭ Murkowski Stanisław ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 3

  1) ♂ Murkowski Tadeusz ( – +)
  2) ♂ Murkowski Marian Stefan ( – +)
  3) ♀ Ruge Janina Władysława /Murkowska/ ( – +)
  ⚭ Ruge Tadeusz ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 2

  1) ♀ Ruge Danuta Maria ( – +)
  2) ♀ Ruge Wiesława Barbara ( – +)

  5) ♂ Jeziorowski Kazimierz ( – +)
  6) ♂ Jeziorowski Józef ( – +)
  ⚭ Jeziorowska Stanisława /Rother/ ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 1

  1) ♀ Jeziorowska Jadwiga ( – +)

  5) ♂ Laskowski Paweł ( – +)
  ⚭ Laskowska Petronela Wiktoria /Borowicz/ ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 11

  1) ♀ Fałszewicz Józefa /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ Fałszewicz Andrzej ( – +)
  /∞/
  2) ♀ Maciejewska Urszula /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ Maciejewski Franciszek ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 5

  1) ♂ Maciejewski Antoni ( – +)
  2) ♀ Jakubowska Władysława /Maciejewska/ ( – +)
  ⚭ Jakubowski Jakub ( – +)
  /∞/
  3) ♂ Maciejewski Piotr ( – +)
  ⚭ Maciejewska Petronela /Sommerfeld/ ( – +)
  /∞/
  4) ♀ Wąsowicz Jadwiga /Maciejewska/ ( – +)
  ⚭ Wąsowicz Franciszek ( – +)
  /∞/
  5) ♀ Wąsowicz Kazimiera /Maciejewska/ ( – +)
  ⚭ Wąsowicz Ignacy ( – +)
  /∞/

  3) ♀ Hercog Marianna /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ Hercog Antoni ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 2

  1) ♀ Neyman Antonina /Hercog/ ( – +)
  ⚭ Neyman Nikodem ( – +)
  /∞/
  2) ♀ Nowakowska Konstancja /Hercog/ ( – +)
  ⚭ Nowakowski Teodor ( – +)
  /∞/

  4) ♀ Dłużewska Tekla /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ Dłużewski Melchior ( – +)
  /∞/
  5) ♂ Laskowski Wawrzyn ( – +)
  6) ♂ Laskowski Piotr Paweł ( – +)
  7) ♂ Laskowski Walenty Józef ( – +)
  8) ♂ Laskowski Mateusz ( – +)
  9) ♂ Laskowski Tomasz ( – +)
  ⚭ Laskowska Julia /Żurawska/ ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 1

  1) ♀ Karge Józefa /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ Karge Edward ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 4

  1) ♂ Karge Władysław ( – +)
  2) ♂ Karge Władysław Bolesław ( – +)
  3) ♂ Karge Stanisław ( – +)
  4) ♂ Karge Kazimierz ( – +)

  10) ♂ Laskowski Ludwik ( – +)
  11) ♀ Laskowska Tekla ( – +)

  6) ♀ Lewicka Salomea /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ Lewicki Mikołaj ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 7

  1) ♀ Lewicka Marianna ( – +)
  2) ♀ Lewicka Marianna ( – +)
  3) ♂ Lewicki Ignacy ( – +)
  4) ♀ Lewicka Ewa ( – +)
  5) ♂ Lewicki Józef ( – +)
  ⚭ Lewicka Elżbieta /Gołebiewska/ ( – +)
  /∞/
  6) ♀ Lewicka Marianna ( – +)
  7) ♂ Lewicki Jakub Feliks ( – +)

  7) ♀ Laskowska Marianna ( – +)
  8) ♂ Laskowski Ks.Feliks ( – +)
  9) ♂ Laskowski Wojciech ( – +)
  10) ♀ Czaplicka pr.v. Giering Józefa /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ #1 Gerin al. Gering Szczepan (Stefan) ( – +)
  /∞/
  ⚭ #2 Czaplicki Antoni ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 4

  1) #1 ♂ Gieryng Józef ( – +)
  2) #1 ♀ Gieryng Marianna ( – +)
  3) #1 ♀ Gieryng Rozalia ( – +)
  4) #2 ♂ Czaplicki Piotr ( – +)

  4) #1 ♀ Laskowska Teresa ( – +)
  5) #1 ♀ Laskowska Marcianna ( – +)
  6) #2 ♀ Laskowska Marjanna ( – +)
  7) #2 ♀ Laskowska Franciszka ( – +)
  8) #2 ♂ Laskowski Bonawentura Wincenty a Paulo ( – +)
  9) #2 ♂ Laskowski Jakub ( – +)

  2) ♂ Laskowski Mateusz Maciej ( – +)
  ⚭ #1 Laskowska Zuzanna /Jakubowicz/ ( – +)
  /∞/
  ⚭ #2 Laskowska Zofia /Jabłońska/ ( – +)
  /∞/
  ⚭ #3 Laskowska Marianna ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 2

  1) #2 ♀ Laskowska Antonina ( – +)
  2) #2 ♀ Laskowska Marianna ( – +)

  3) ♂ Laskowski Józef ( – +)
  ⚭ Laskowska Agnieszka ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 1

  1) ♀ Przybylska Anna /Laskoszczonka al. Laskowska/ ( – +)
  ⚭ Przybylski Benedykt ( – +)
  /∞/
  Dzieci: 5

  1) ♂ Przybylski Sebastian ( – +)
  ⚭ Przybylska Kunegunda /Majewska/ ( – +)
  /∞/
  2) ♀ Przybylska Marianna ( – +)
  3) ♂ Przybylski Mikołaj ( – +)
  4) ♂ Przybylski Józef ( – +)
  5) ♂ Przybylski Józefa ( – +)

  4) ♀ Podlewska Barbara /Laskowska/ ( – +)
  ⚭ Podlewski Wojciech ( – +)
  /∞/

   

   

   

Copyrighted Image