„Sokół” Dominowo.

2015-01-04 / 22:52:08

Relacja z uroczystości zawiązania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  Gniazdo Dominowo,
która miała miejsce dnia 13 maja 1923 roku.

„— Nowe gniazdo: Sokole założone zostaje jutro za inicjatywy tutejszego Sokoła w najwięcej hakatystycznym zakątku powiatu naszego tj. w Dominowie. Oby rodacy, którzy do tamtejszego Sokoła wstąpią, świadomi byli obo­wiązków, jakie na nich jako Sokołów spadną.”

„Sokół”. …Jutro o 1,30 zbiórka wszystkich ćwiczących druhen i druhów przy cmentarzu celem wyjazdu do Dominowa.”

Dnia 13.05.1923 r.

 „— Nowy Sokół. Wśród uroczych lasów położona wieś Dominowo, ongiś główna ostoja niemczyzny w po­wiecie naszym, obchodziła w święto „Wniebowstąpienia Pańskiego niezwykłą uroczystość.

Już o godz. 3,30 po poł. przyjeżdżają z Środy członkowie zarządu oraz żeński i męski oddział ćwiczących „Sokoła” średzkiego, witani tuż przed wioską przez zastęp młodzieży dominowskiej, zgromadzonej pod sztandarem na­rodowym.

O godz. 4.30 wyrusza z sali p. Brzezińskiego przy dźwiękach muzyki wspaniały pochód z miejscowym komisarzem p. Sentkiem, ks. prob. Pałkowskim z Giecza i człon­kami zarządu „Sokoła” średzkiego na czele do pobliskiego lasu, gdzie występują z ćwiczeniami sokolemi oddziały żeński i męski „Sokoła” średzkiego.

Wincenty Garsztka Marianowo
Źródło: Zbiory własne.

Druh Wincenty Garsztka z Marianowa
w stroju organizacyjnym „Sokoła”

Na pasie napis „Szczęść Boże”

O godz. 6 na sali p. Brzezińskiego, przystrojonej w barwy narodowe i zieleń, otwiera w obecności około 300 mieszkańców Dominowa i okolicy uroczyste zebranie p. Burdajewicz z Dominowa wskazując cel zebrania, mia­nowicie założenie na miejscu towarzystwa gimnastycznego „Sokół”, oraz powołuje na przewodniczącego zebrania prezesa „So­koła” p. Klerykowskiego, na ławników pp. Proroka i Głę­bockiego z Orzeszkowa.

0130-vert DominowoPan Klerykowski obejmując przewodnictwo powołuje do pióra sekretarza gniazda średzkiego p. Świta i prosi ks. prob. Pałkowskiego do honorowego przewodnictwa w zebrania.

Po wstępnych przemówieniach ks. prob. Pałkowskiego obecni na zebraniu uchwalają jednogłośnie założyć w Dominowie towarzystwo gimnastyczne „Sokół”. Powziętą uchwalę wita prezydjum zebrania gromkiem „Czołem”, hasłem, którem odtąd witać się będą sokoli-mieszkańcy tych wiosek, w których jeszcze przed kilku laty ta święta mowa Ojców naszych ginęła wśród gwaru szwabskiego.

Na członków zapisało się przeszło 60 osób. Po ukonsty­tuowania się zarządu, w skład którego weszli druhowie: Sentek jako prezes, Fesser jako wiceprezes, Burdajewicz jako naczelnik, Tylski jako skarbnik, Mazur Fr. jako se­kretarz oraz Tomczak jako podnaczelnik, przemawiają jeszcze druhowie Klerykowski, Jankiewicz, Dydymski, Mąderek, Świt i Olszański z Środy oraz prezes Sentek z Dominowa, witając gniazdo sokole tudzież zwracając wstę­pującym członkom uwagę na obowiązki „Sokoła” na wsi polskiej, zwłaszcza tutaj wśród pozostałej jeszcze pokaźnej liczby tych, którzy ongiś zesłani zostali do objęcia wydartej praojcom naszym ziemi rodzinnej przez będących u steru władz zaborczych zwolenników smutnej pamięci „Bunda H-K-T”.

Z ramienia zarządu okręgu Sokoła przemówił druh Jankiewicz zachęcając do gorliwej pracy na niwie sokolej.

Na zakończenie zadeklamował druh Mąderek z Środy „Testament mój” Słowackiego, poczem przewodniczący druh Klerykowski wznosi okrzyk: „Nasza Najjaśniejsza Rzeczpospolita niech żyje!”, powtórzony 3-krotnie przez obecnych.

Śpiewem „Boże coś Polskę” zakończono tę doniosłą uroczystość.

Przy tej sposobności należy się uznanie pp. posiedz. dóbr Madalińskiemu z Chłapowa, budowniczemu T. Schmidtowi z Środy oraz gospod. Bugli z Dominowa za łaskawe do­starczenie podwodów dla gniazda średzkiego oraz p. No­wakowskiemu i spółce z Środy za bezinteresowne granie w czasie pochodu i ćwiczeń.


2015-01-09 /22:05:47

Uzupełnienie 1.

Gazeta Średzka Nr 133 z dnia 17 listopada 1923 r.

0352-vert Dominowo— Dominowo. W ubiegłą niedzielę urządził „Sokół” lutejszy obchód listopadowy. Program wieczorku był bardzo obfity i dobrze przeprowadzony dzięki zabiegliwości tamtejszego prezesa p. komisarza Sentka. Na przewodniczącego uroczystego zebrania powołano druha Jankiewicza z Środy, który z delegacją Sokoła średzkiego tam przybył. Bardzo dobrze wypadł na wstępie śpięw „Na groby”. W treściwym wykładzie przedstawił druh prezes przebieg powstania listopadowego. Wygłoszone 3 deklamacje przez druhów ćwiczących wywarły głębokie wrażenie. Następnie odbyło się przedstawienie amatorskie. Odegrano sztuczkę pod tyt. „Hanusia Krożanka”, sztuka z czasów najazdu moskiewskiego. Tutaj nadmienić wypada, iż role były bardzo dobrze oddane a amatorom należy się bez wyjątku prawdziwe uznanie. Oby to pobudziło druhów tych do urządzenia częściej podobnych przedstawień, co zapewne będzie z wielką korzyścią dla poszczególnych druhów i dla tamtejszego Sokoła. Dominowo zapewne dawno nie było świadkiem tak wspaniałego obchodu. Zrozumienie panuje tam wielkie, gdyż sala przepełniana była po brzegi.

Druhowi prezesowi Sentkowi i jego żonie należy się za zorganizowanie obchodu prawdziwe uznanie i podziękowanie w myśli że i nadal tak pracować będą na niwie sokolej w tym zakątku powiatu ongi najbardziej hakatystycznym.

Copyrighted Image